Податоците со портокалова боја се задолжителни за пополнување !

Лични податоци


Образование

Основно:

Средно:

Факултет:

Познавање јазици:

Возачка дозвола (Категорија)

Работен однос(во моментот):

Претходно работно искуство:

Начин за соработка ?

Аплицирам за: